TĂNG LIKE FACEOOK
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff like là like việt có avt bằng clone hoặc via.
Kênh 1,2:

- Tốc độ rất chậm,ưu tiên sll từ 10k trở lên sẽ nhanh, đơn nhỏ chỉ chạy nhanh khi hệ thống ít đơn.

- Like clone nuôi tụt nhiều.

- Ko chọn được cảm xúc, mặc định LIKE.

- Số lượng càng lớn càng lên nhanh.

Kênh 3:

- Tốc độ nhanh.

- Like via có tỉ lệ tụt ít.

- Chọn được cảm xúc,ko chạy được cho page.

- Số lượng tối thiểu 20.

Kênh 4:

- Tốc độ nhanh, chậm nếu nhiều đơn.

- Like via click bằng phone hầu như ko tụt.

- Ko chọn được cảm xúc,ko chạy được cho nhóm.

- Số lượng tối thiểu 50.

Kênh 5:

- Tốc độ nhanh. Nếu buff cho groups rất chậm.

- Like via có tỉ lệ tụt ít.

- Chọn được cảm xúc.

- Số lượng tối thiểu 50.

Kênh 6:

- Tốc độ nhanh. hỗ trợ buff groups.

- Like clone việt, buff max 3k.

- Ko chọn được cảm xúc.

- Số lượng tối thiểu 50.