NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
Loại tài khoản: Đại lý cấp 1 Xu hiện có: 0 Xu đã dùng: 10000000 Xu đóng băng: 0 Domain: google.com.vn
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN
1 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 12:24:43 26/08/2021 (4 tuần trước)
2 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp lên tài khoản loại 2 0 0 22:38:56 28/05/2021 (3 tháng trước)
3 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp lên tài khoản loại 2 0 0 22:37:12 28/05/2021 (3 tháng trước)
4 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:59:21 23/05/2021 (4 tháng trước)
5 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:48:38 23/05/2021 (4 tháng trước)
6 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:38:13 23/05/2021 (4 tháng trước)
7 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:27:44 23/05/2021 (4 tháng trước)
8 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:17:12 23/05/2021 (4 tháng trước)
9 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:06:41 23/05/2021 (4 tháng trước)
10 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 16:04:54 23/05/2021 (4 tháng trước)
11 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 15:47:19 23/05/2021 (4 tháng trước)
12 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 15:35:10 23/05/2021 (4 tháng trước)
13 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 15:15:52 23/05/2021 (4 tháng trước)
14 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 15:11:05 23/05/2021 (4 tháng trước)
15 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:54:50 23/05/2021 (4 tháng trước)
16 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:42:45 23/05/2021 (4 tháng trước)
17 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:32:16 23/05/2021 (4 tháng trước)
18 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:21:42 23/05/2021 (4 tháng trước)
19 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:11:15 23/05/2021 (4 tháng trước)
20 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 14:00:47 23/05/2021 (4 tháng trước)
21 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:50:10 23/05/2021 (4 tháng trước)
22 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:39:44 23/05/2021 (4 tháng trước)
23 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:31:16 23/05/2021 (4 tháng trước)
24 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:29:18 23/05/2021 (4 tháng trước)
25 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:18:41 23/05/2021 (4 tháng trước)
26 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 13:08:14 23/05/2021 (4 tháng trước)
27 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 12:57:43 23/05/2021 (4 tháng trước)
28 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 12:48:00 23/05/2021 (4 tháng trước)
29 bot UPDATE Hệ thống nâng cấp tài khoản 0 0 12:38:00 23/05/2021 (4 tháng trước)
30 bot CREATE USER Tạo tài khoản mới 0 0 12:59:05 05/05/2021 (4 tháng trước)
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN