Tool tự động thêm bạn bè từ danh sách Token với danh sách ID Facebook chỉ định.
P/S: Khuyến khích chọn thời gian nghĩ từ 60 giây trở lên để tránh tình trạng khóa tính năng Add Friend của Facebook.
ADD FRIEND
Thời gian nghỉ