VIP LIVE PRO FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX ALL DAY MINUTE COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX ALL DAY MINUTE COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
*:Viplive facebook hoạt động từ 24/24, tăng mắt live sau 5-7 phút.
*:Live trên groups công khai, đôi khi lỗi ko chạy.
*: Đơn đã mua k thể sửa.xóa sẽ mất phí 10k trừ đi lượt đã live.
*: Nếu ko live hết số lần đã mua có thể sẽ được xem xét hoàn lại, nếu ko live lần nào sẽ mất thêm phí 10k